Информация за доставка

ЗА МЛМ-ЦЕНТЪР ООД  с електронен магазинwww.mlm-shoplr.com    тел. 0889500937

И електронен адрес  info@mlm-shoplr.com наричан за кратко ТЪРГОВЕЦА
19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:
19.1.1.  Плащане при доставка.
19.1.2.  Плащане по банков път.
20. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.
21. При избран начин на плащане "банков път" моля звъннете или пишете на меила на ТЪРГОВЕЦА.

ДОСТАВКА.
Всички доставки се извършват с куриерска фирма ''Speedy''

22. Стоките, поръчани от електронния магазин www.mlm-shoplr.com се доставят в следните срокове:
23. За територията на Република България - до 7 /седем/ работни дни.
23.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 10 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
24. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”,  освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 10 /ДЕСЕТ/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
25.  ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други независещи от ТЪРГОВЕЦЪТ  обстоятелства.
26.  Всички пратки опаковани с кашон пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ  незабавно.
 
27.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и ТЪРГОВЕЦЪТ не          бъде незабавно    уведомен на посочените телефон или e-mail:, ПОТРЕБИТЕЛЯ губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
28.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ТЪРГОВЕЦЪТ  на т на посочените телефон или e-mail: за отстраняване на несъответствието.
29.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
30.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
31.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на ТЪРГОВЕЦЪТ на на посочените телефон или e-mail:.

 
32.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката, АКО СТОКАТА НЕ Е ПОЛЗВАНА И НЕ Е НАРУШЕНА ОПАКОВКАТА.

 За повече информация ТУК